לקבלת עדכונים שוטפים בדואר אלקטרוני:
ראשי > עדכונים מקצועיים
מהי חשבונית?

עוסק חייב להמציא ללקוחו חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות. בחשבונית עיסקה חייבים להופיע הפרטים הבאים
  שם העוסק
  מספר העוסק
  תאריך הוצאת החשבונית
  מספר תעודת המשלוח ( כאשר נדרשת תעודה כזו).
  שם הלקוח ומענו
  תיאור הטובין או השירות
  היחידה שלפיה נמדדת הכמות
  הכמות
  מחיר היחידה
  סכום החשבונית

אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עיסקה, והנך חייב לעשות כן עפ"י דרישת הלקוח. חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות בדו"ח מע"מ.

חשבונית מס הינה מסמך מודפס מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, הכולל את כל הפרטים הבאים:
  שם העוסק וכתובת העסק
  המילים "עוסק מורשה"
  מספר העוסק
  המילים "חשבונית מס"
  תאריך הוצאת החשבונית
  המילה "מקור" ( ע"ג מקור החשבונית בלבד)
  מספר החשבונית (מספר עוקב)
  תאריך הוצאת החשבונית
  שם הלקוח וכתובתו
  פירוט העסקה
  מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח),
  המחיר ללא המס
  סכום המס (בנפרד)
  המחיר הכולל
כמו כן חייבת להופיע חתימת העוסק או חתימת עורך החשבונית מטעמו. חשבונית, שחסר בה אחד הנתונים או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים - אינה חשבונית כדין.
.
אם אין לי פעילות עסקית, האם עלי לדווח למע"מ בכל זאת?
גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת, עליך להגיש את הדו"ח במועדו. במקרה כזה ציין: "אפס" במחזור העסקאות.

מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי ?
עליך להגיש את הדו"ח תוך ‎15 יום מתום תקופת הדיווח. אם הנך מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה: דו"ח ‎1/03 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין ‎1.1.03 ובין ‎31.1.03, ויוגש לא יאוחר מיום ‎15.2.03. אם הנך מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה: דו"ח ‎3/03 - 4/03 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין ‎1.3.03 ובין ‎30.4.03, ויוגש לא יאוחר מיום ‎15.5.03. גם דו"ח להחזר ודו"ח אפס יש להגיש במועד.

כיצד אדווח על פעילותי העסקית?
עם רישומך תקבל טופס לדיווח לתקופת הדיווח הקרובה. לאחר מכן תקבל בדואר פנקס דו"חות עד סוף שנת הכספים השוטפת. בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח. אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, אנא דאג לקבל טופסי דיווח מהמשרד האזורי. בדו"ח עליך לדווח על מחזור-העסקאות תוך ‎15 יום מתום תקופת הדיווח. תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע.

היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?
דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר (עד "הסכום הקובע") - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או הבנקים המסחריים. דו"ח להחזר בסכום הגבוה מ"הסכום הקובע" - יש להגיש במשרד מע"מ, שבו מתנהל תיקך. הסברים לעניין "הסכום הקובע" תוכל למצוא בהמשך.

האם יש צורך באישור מיוחד על מנת לנהל את מערכת החשבונות באנגלית?
על פי הוראה 21(ב) להוראות ניהול פנקסים, רישום במערכת חשבונות ייעשה בעברית או בערבית. לאור הוראה זו הרישום באנגלית אסור ולכן הוא יותר רק במסגרת הקלה שנישום יכול לקבל מכוח סעיף 130(א)(2)לפקודת מס הכנסה. על מנת לקבל הקלה במסגרת סעיף זה, על הנישום, או מי מטעמו, לפנות לפקיד השומה שבו מתנהל התיק שלו.

הוצאות לימודים לתואר שני אינן מותרות בניכוי לצורכי מס (הודעה לעיתונות -רשות המיסים) ‏13 מרץ 2006

רכישת תואר אקדמאי, באשר הוא, אינה מהווה "שמירה על הקיים". לענין זה מדגיש בית המשפט כי אין הבדל בין לימודים לתואר ראשון, שני או שלישי. בית המשפט המחוזי בתל אביב קובע כי רכישת תואר אקדמאי הינה, ראשית לכל, רכישת נכס אישי. בית המשפט מוסיף וקובע כי בחלק מן המקרים רכישת תואר אקדמאי תהווה גם רכישת נכס הוני, קרי:"רכישת מקצוע", הוא העץ יוצר ההכנסה. לגישת בית המשפט, רכישת תואר אקדמאי, באשר הוא, אינה מהווה "שמירה על הקיים". לענין זה מדגיש בית המשפט כי אין הבדל בין לימודים לתואר ראשון, שני או שלישי. כן מוסיף בית המשפט כי עובדת היות התואר החדש המשכו של עיסוקו של הלומד אינה משנה את מהותו כ"נכס", בין אישי ובין הוני, לצורכי מס.
ג'קי מצא, מנהל רשות המסים, הורה על מתן הקלות לסופרים (הודעה לעיתונות -רשות המיסים) ‏09 מרץ 2006
תתאפשר פריסת הכנסות מזכויות יוצרים על פני תקופת היצירה אשר תפחית את נטל המס

לאחרונה עלו טענות לפיהן קיים עיוות מחיובם במס של סופרים, לגבי הכנסתם ממכירת זכויות יוצרים. העיוות נוצר במקרים בהם כתיבת הספר נמשכת מספר שנים ואילו ההכנסה ממכירת זכות היוצרים, מדווחת כולה בשנה אחת. כתוצאה מכך חיוב המס גדול מכפי שהיה אילו נפרסה ההכנסה על פני תקופת הכתיבה. במטרה לתת מענה לנסיבות המיוחדות של סופרים ומוכרי זכויות יוצרים, ג'קי מצא, מנהל רשות המסים, הורה למשרדים לפרוס את ההכנסה האמורה על פני שנות היווצרותה וזאת בהתאם להוראת סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה ובכך לאפשר הקטנת החיוב במס, בין היתר, על ידי ניצול של נקודות זיכוי ומדרגות המס הנמוכות.
ראשי | אודות | מוצרים | פרוסקול | לקוחות | צור קשר | דרושים | תנאי שימוש כל הזכויות על האתר, תכניו והתוכנות המוצעות בו שמורות לפרודיוסיטי בע"מ
info@produsity.co.il  שיחת חינם: 1-800-300-988